تابوی کاهش قیمت مسکن شکسته شد! کارشناسان اقتصادی رکود واقعی در بخش مسکن را بیشتر از آنچه در آمارهای معاملات ملک عنوان شده است، اعلام می کنند. به گونه ای که...