میل به کاهش قیمت ‌ها در بازارهای کالایی هنوز وجود دارد و حتی می ‌توان گفت، برای روز گذشته اندکی افزایش یافت. به صورت کلی یک هفته نه ‌چندان دلچسب تجربه شد و این احتمال وجود دارد که برای هفته آینده نیز همین روند تداوم یابد...