مبلغ کل دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام در کادر مشکی رنگ آورده شده است که نشان می دهد دارایی ها ۴١ هزار میلیارد ریال می باشد و در مقابل بدهی ها به ...