به نظر می رسد در یک بازه ۴ تا ۵ ماهه این سهم پتانسیل عبور از مقاومت مذکور را داشته باشد که البته نیازمند بازنگری در روند سهم در زمان برخورد به این سطوح خواهد بود