از ابتدای سال جاری قیمت وارد روند صعودی شد. به گونه ای که قیمت از محدوده ١٢٧ تومان شروع به رشد کرد و تا حوالی ٢۶٠ تومان پیشروی داشت...