همانطور که پیش بینی شد ، بازار روز یکشنبه متعادل بود و شاخص بین مثبت یا منفی ١٠٠٠ واحد نوسان داشت. نکته مثبت بازار روز یکشنبه این بود که پس از افزایش در دقایق ابتدایی معاملات ، روند .........