این شرکت یکی از هلدینگ های شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) می‌باشد و فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در شرکت‌های صنعت سیمان، آهک و گچ می‌باشد. چگونگی سرمایه‌گذاری‌های شرکت.....