روز چهارشنبه بازار از منظر سهم های بزرگ و شاخص ساز منفی و از منظر کلیت بازار مثبت بود. در ابتدای بازار شاخص افزایش یافت لیکن عرضه های شدید در سهم های بزرگ و شاخص ساز موجب منفی شدن شاخص شد. این نشانه خوبی برای بازار فردا .....