این موضوع، می‌تواند خبر بسیار خوبی برای صنایع پایین دستی باشد که اگر به درستی اجرایی شود تا حدی مشکلات مربوط به نبود نقدینگی در واحدهای تولیدی را حل خواهد کرد...