بازار فولاد باز هم یک جرقه مهم رشد قیمت دیگر را به ثبت رساند تا بتوان تغییر فاز در این بازار را با شفافیت بیشتری رصد کرد. قیمت‌ها در بازار فولاد بعد از چند روز ثبات نسبی و مقاومت در برابر افت نرخ ، وارد یک فاز صعودی شده است که البته نمی‌توان گفت که این روند افزایشی قدرت چندانی دارد اما حداقل می‌تواند از جریان نزولی پیشین فاصله بگیرد...