این شرکت به لحاظ تولید اسلب در آینده می تواند با تکمیل زنجیره ارزشمندتر از امروز نیز باشد اما با لحاظ متغیرهای کنونی ، نگاهی به وضعیت بنیادی این سهم ...