نزدیک شدن به کف کانال ترسیم شده و محدوده حمایتی مذکور، می تواند جذابیت سهم را افزایش دهد...