امروز بازار مثبت آغاز شد لیکن تحت فشار شدید عرضه ها روند آن تغییر کرد و در نهایت حدود ١٠٠٠ واحد کاهش یافت. روند صعودی دقایق اولیه و کاهش شاخص پس از آن نشانه خوبی برای بازار فردا ......