بر اساس جدول فوق، می‌توان دید که میانگین فروش ماهانه طی سال جاری در مقایسه با میانگین ماهانه سال قبل در حدود یک درصد رشد داشته که به همراه رشد ٢۶ درصدی در میانگین نرخ فروش محصولات باعث افزایش .....