به نظر می رسد برای دید میان پذیرش حد ضرر ٢٠ درصدی و برای سهامداران کوتاه مدت حد ضرر ۵ درصدی بتواند این سهم را جذاب نماید...