تولید شرکت طی دوره چهار ماهه سال جاری در مقایسه با میانگین تولید چهار ماهه سال ٩٧ در حدود ٣ درصد کاهش یافته که با کاهش بیشتر در فروش، مقدار فروش ٢١ درصد کاهش یافته است. البته با وجود میانگین افزایش نرخ .....