طی مدت اخیر با تحولات بنیادی مواجه شده اند و رشد قیمت فروش علیرغم هزینه های تولید در نهایت به نفع این صنعت تمام شده است