بر اساس اطلاعات گزارش فعالیت ماهانه، میزان تولید کلی شرکت طی سال جاری در مقایسه با میانگین چهار ماهه سال قبل ۶ درصد کاهش یافته که با کاهش فروش در برخی محصولات همچون کلینکر، مقدار فروش را ١٣ درصد کاهش داده است. همچنین با توجه به ....