بورس ٢۴ : حجم معاملات پلیمرها در روز دوشنبه در بورس کالا مطلوب بود و البته در کنار افت نرخ در بورس ، کاهش قیمت‌های مهمی در بازار آزاد تجربه نشد که می‌تواند به معنی افزایش زیرپوستی تقاضا در این بازار به شمار رود... این داده را می‌توان اولین سیگنال تغییر در بازار پتروشیمیایی‌ها با محوریت پلیمرهای جذاب مورد ارزیابی قرار داد. اما فولاد امروز هم کاهشی بود اگرچه افت قیمت‌ها چندان چشمگیر نبوده ولی در کل می‌توان گفت که جریان غالب قیمتی در این بازار هنوز هم کاهشی است... البته معاملات امروز فولاد در بورس کالا نشان داد که فولاد هم گویی میل به تکانه تقاضا پیدا کرده است و ممکن است باز هم رشد تقاضای جدیدی در این بازار مهم به ثبت برسد. البته عرضه‌های اخیر بعضاً سلف هستند که تحویل آن‌ها زمان بر است...