از مدت ها پیش سرمایه گذاران در بازارهای مختلف منتظر فرا رسیدن این هفته و انتشار گزارش های مهم از اقتصادهای بزرگ و نیز برگزاری نشست بانک مرکزی آمریکا بودند. تصمیم این نهاد بر تمامی بازارها اثرات بزرگ و ماندگار دارد و ..