تولیدی شدن طرح‌های جدید در سال‌جاری و سال آینده این رقم با جهشی قابل توجه ۲۸ میلیون تن افزایش خواهد یافت و افزون بر تامین نیاز داخل ظرفیت صادرات نیز رشدی قابل توجه را تجربه خواهد کرد...