به نظر می رسد با توجه به حد ضرر ٨٠٠ تومانی برای سهامداران کوتاه مدت و ٧٠٠ تومان برای سهامداران میان مدتی جذابیت دوباره ای پیدا کرده باشد...