نگاهی به صورت های مالی طی ٨ سال اخیر حکایت از آن دارد که مارجین عملیـاتی و سود خالص با افزایش شیب هزینه ها، روند کاهشی گرفته اما با این حال به دلیل ماهیت خدمات فوق برآورد می شود برای سال ٩٨ ...