در تاریخ پنجم شهریورماه سال ١٣۶٢ شرکت قاسم ایران متعلق به سازمان صنایع ملی ایران در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید و از تاریخ یکم آذرماه سال ١٣۶٣ فعالیت و ....