این شرکت اگرچه زنجیره کوتاه تری در تولید دارد اما به دلیل صادرات وضعیت مطلوبی به لحاظ سودآوری دارد