خرید و فروش سهام یا ابزارهای پرریسک دارای ملاحظات خاصی است و اغلب این سهم ها دارای متغیرهای قدرتمند بنیادی نیستند، لکن فرصت کسب نوسان از این نمادها به دلایل معرفی شده وجود دارد ، اما پیشنهاد ما احتیاط و وسواس مضاعف در ورود و خروج به این سهم ها یا ابزارهای مالی است...