این سهم که حد ضرری معادل ۴١٠ تومان دارد با ریسک متوسط می تواند مورد توجه باشد با این حال برای عبور از ...