به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، افزایش نرخ های مکرر و جهش فروش از یک سو و دریافت دلار ۴٢٠٠ تومانی از سوی دیگر این سهم مستعد غذایی را در موقعیت جهش سود سازی و رشد قیمتی قابل توجهی قرار داده است و سبب صدور سیگنال خرید در سهم شده است