این شرکت به لحاظ تولیدات ساختمانی در وضعیت کنونی با متغیرهای مثبتی به لحاظ بنیادی روبرو شده است اگرچه هنوز راه طولانی برای طی این مسیر لازم است...