شرایط مساعد این سهم را در نمودار زیر مشاهده می نمایید. البته تارگت های سهم بالاتر از ارقام کوتاه مدت است و ...