نتیجه آن رشد بیش از ۶ درصدی شاخص این صنعت بود. شرایط مناسب فروش اکثر شرکتها در فصل بهار از مهمترین عوامل افزایش تقاضا و رشد قیمتها بود...