به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، خبر تجدید ارزیابی و دو قرار داد جدید و گرفتن سند زمین های مشهد در ثعمرا سبب صدور سیگنال خرید قوی در سهم در کف قیمتی شد