به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، فروش شرکت با گزارش خرداد ماه متحول شده است و شایعات تعدیل مثبت خوبی در این سهم شکل گرفته است مضافا ارزش بازار پایین سبب شده تا این سهم در موقعیت خوبی برای رشد قرار و سسیگنال خرید خوبی صادر نماید...