به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، ساختمان نوین به واسطه سود سازی قابل توجه و ارزش بازار پایین و اصلاح قیمتی و رسیدن به سطوح حمایتی وارد موج صعودی شده و سیگنال پر سودی صادر کرد