به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، شایعات افزایش سرمایه از یک سو و معامله بلوکی از سوی دیگر در کنار شروع موج صعودی قوی تکنیکالی سبب سیگنال خرید قوی با پتانسیل بازدهی بالا در سایپا شیشه از دید تکنیکالی و بنیادی شد