انتظار می رود حمایت سهم در نزدیکی کف کانال به تقویت تقاضا کمک نماید. همانگونه که در نمودار مشاهده می شود این افت می تواند ...