در چارچوب زمانی روزانه ، پس از تشکیل الگوی اصلاحی مثلث کنج ، قیمت سهام شرکت سیمان ارومیه بر مدار رشد قرار گرفت. به گونه ای که ارزش هر سهم شرکت از محدوده ٢۴٠ - ٢۵٠ تومان تا سطوح فعلی رشد داشته است...