شاکله امواج ١ و ٢ به نظر خاتمه یافته است و اکنون در موج ٣ الیوتی قرار داریم. به نظر می رسد محدوده ١١٠ - ١١۵ تومان سطح مناسب و کم ریسکی برای...