به گزارش تیم تحلییل بورس٢۴، سخواف پس از اصلاح از سطوح ٣٣٠ به حمایت ٢۶۵ تومانی رسیده و به این حمایت واکنش خوبی نشان داد، سهم با شایعه افزایش سرمایه وارد موج صعودی خوبی شده و سیگنال خرید صادر کرد