به گزارش تیم تحلییل بورس٢۴، سخواف پس از اصلاح از سطوح ٣٣٠ به حمایت ٢۶۵ تومانی رسیده و به این حمایت واکنش خوبی نشان داد، سهم با شایعه افزایش سرمایه وارد موج صعودی خوبی شده و سیگنال خرید صادر کرد

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

سیمان مجد خواف(سخواف)

270

300

330

265

240

ریسک متوسط

3ماهه

اصلاح قیمتی و رسیدن به سطوح حمایتی قوی و شایعه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی