در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی هفتگی ، نوسانات قیمتی سهم از بدو عرضه تا کنون تداعی کننده ساختار اصلاحی Zigzag_X_Zigzag می باشد. اولین زیگزاگ باعث رشد قیمت سهم از ...