همانگونه که مشاهده می شود سهم به سقف کانال بلند مدت خود برخورد نموده ضمن آنکه با مقاومت مهمی نیز برخوردی داشته که ...