این شرکت که در سال گذشته صادرات مناسبی را تجربه کرده است می تواند به دلیل شرایط ارزآوری و قیمت رشد یافته محصولات همچنان در بازار رونق کنونی مورد توجه باشد