به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، اپرداز با ورود به موج صعودی تکنیکالی سیگنال خرید صادر و در موقعیت مناسبی قرار گرفت