نگاه به عملکرد یک ماه اخیر بازارهای مختلف و علل تحولات در آنها کمک بزرگی به درک روندهاست. از انجا که انتظار می رود عوامل یاد شده بلندمدت باشند ضروری است ..