قیمت نفت در روزهای اخیر کاهش یافته و سرمایه گذاران در سهام شرکت های نفتی و پتروشیمی نگران ادامه پیدا کردن این روند هستند. در مطلب حاضر به جنبه های گوناگون بازار نفت و پیش بینی هایی که نهادهای تحلیلگر درباره افق بازار ..