وضعیت اقتصادی ترکیه در ماه های اخیر اندکی بهتر شده اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند هنوز تا به ثبات رسیدن اقتصاد این کشور فاصله ای طولانی باقی است. بورس ترکیه اخیرا در فاز رکود قرار گرفت و بعید نیست این وضعیت ادامه یابد بویژه اگر ارزش لیر رشد نکند.