با رشد قیمتی، موج جدیدی را آغاز نموده است و به نظر می رسد در این مسیر علاوه بر قله قبل ١٨٠ تومانی، اهداف قیمتی بالاتری مد نظر داشته باشد...