این شرکت که از ابتدای ورودش به بازار سرمایه نوسانات زیادی را تجربه کرده است بین ۵۵ تا ۶٠ درصد از فروش را به صورت آمادگی و ظرفیت انجام می دهد....