این بازار موجب می شود که نرخ هایی همانند بازار سنا و امثال آن به تدریج کنار گذاشته شود. بازار متشکل ارزی چند اثر مهم در حوزه اقتصادی خواهد داشت، اولین اثر آن این است که دغدغه ناشی از عدم بازگشت منابع ارزی از صادرات غیرنفتی تا حد زیادی برطرف خواهد شد..