در حال حاضر، بیشترین NAV به ترتیب به صندوق های کارگزاری بانک ملی، آگاه، پیشتاز، بورسیران اختصاص دارد که با کسب بازدهی های....